HomeSasha Pirovarova for Numéro Tokyo
vdv-logo

Brooklyn's premier daylight photo studio and rooftop

Sasha Pirovarova for Numéro Tokyo

Sasha Pirovarova for Numéro Tokyo /

Photography @zoeygrossman /

Styling @heathermaryjackson /

Hair @sylvia_wheeler /

Make up @lotstar /